Xamarin.Android – SwipeRefreshLayout Kullanımı

18 Şub

Merhabalar,
SwipeRefreshLayout, ekranı ortadan tutup aşağıya doğru kaydırdığımızda belirli işlemleri tekrar yapabilmemize sağlayan bir araçtır. Basit bir kullanımı var:

Örneğin bir Listview’ınız var ve bu Listview’a datanızı basıyorsunuz. Yapmamız gereken ilk adım, Listview’ı SwipeRefreshLayout içerisine almak. Şöyle:
<android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout
        android:id="@+id/swipeRefreshLayoutMain"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">

        <ListView
          android:id="@+id/listMain"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"/>

      </android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout>

Şimdi kod kısmına geçip, ilgili objeyi çekip, refresh olduğunda yapacaklarımızı yazabiliriz. Benim örneğimde, proje boş olarak açılıyor, Swipe refresh yaptığımızda veriyi basıyorum.
using Android.App;
using Android.OS;
using Android.Support.V7.App;
using Android.Runtime;
using Android.Widget;
using Android.Support.V4.Widget;

namespace SwipeRefreshExample
{
  [Activity(Label = "@string/app_name", Theme = "@style/AppTheme", MainLauncher = true)]
  public class MainActivity : AppCompatActivity
  {
    ListView listMain;
    SwipeRefreshLayout swipeRefreshLayoutMain;

    protected override void OnCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
      base.OnCreate(savedInstanceState);
      Xamarin.Essentials.Platform.Init(this, savedInstanceState);
      // Set our view from the "main" layout resource
      SetContentView(Resource.Layout.activity_main);

      listMain = FindViewById<ListView>(Resource.Id.listMain);
      swipeRefreshLayoutMain = FindViewById<SwipeRefreshLayout>(Resource.Id.swipeRefreshLayoutMain);

      swipeRefreshLayoutMain.Refresh += SwipeRefreshLayoutMain_Refresh;
    }

    private void SwipeRefreshLayoutMain_Refresh(object sender, System.EventArgs e)
    {
      showData();
      swipeRefreshLayoutMain.Refreshing = false;
    }

    public void showData()
    {
      string[] data = new string[] { "Data 1", "Data 2", "Data 3", "Data 4", "Data 5" };

      ArrayAdapter arrayAdapter = new ArrayAdapter<string>(this, Android.Resource.Layout.SimpleListItem1, data);

      listMain.Adapter = arrayAdapter;
    }

    public override void OnRequestPermissionsResult(int requestCode, string[] permissions, [GeneratedEnum] Android.Content.PM.Permission[] grantResults)
    {
      Xamarin.Essentials.Platform.OnRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);

      base.OnRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
    }
  }
}

İşlemler bu kadardır. Sonuç aşağıda ki gibidir 🙂
SwipeRefreshLayoutExample

Bir Cevap Yazın